Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  45.
1. Rada Ministrów ustanowi w drodze rozporządzenia kary porządkowe za naruszenie dyscypliny budżetowej, określając równocześnie zasady i tryb nakładania tych kar.
2. Kara porządkowa nie może przekraczać trzykrotnej wysokości przeciętnej płacy miesięcznej pracownika z okresu ostatnich trzech miesięcy.
3. Odpowiedzialność porządkowa według przepisów ust. 1 i 2 zachodzi niezależnie od odpowiedzialności karnej i cywilnej prawem przewidzianej.