Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  40.
1. Rady narodowe mogą zwiększyć z nadwyżki budżetowej poprzedniego okresu i z dochodów ponadplanowych ogólną sumę wydatków budżetowych w drodze uchwały o dodatkowych kredytach.
2. Prezydia rad narodowych uchwalają w ramach dotacji wyrównawczej z budżetu centralnego albo z budżetu rady narodowej wyższego stopnia kredyty dodatkowe na zadania określone przez Radę Ministrów lub przez prezydium rady narodowej wyższego stopnia.
3. Prezydia rad narodowych mogą również uchwalać dodatkowe kredyty na wykonanie ponadplanowych świadczeń usługowych w zakresie działalności gospodarczej, kulturalnej albo socjalnej - do wysokości ponadplanowych dochodów, uzyskanych w związku z tymi świadczeniami.