Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  39.
1. Przeniesień kredytów w budżecie terenowym dokonują:
1) między częściami i działami - rada narodowa,
2) między rozdziałami i paragrafami - prezydium rady narodowej.
2. Przeniesień kredytów z rezerwy budżetu jednostkowego dokonuje prezydium rady narodowej.
3. Rady narodowe mogą upoważnić prezydia rad narodowych do dokonywania przeniesień kredytów określonych w ust. 1 pkt 1.
4. Prezydia rad narodowych mogą upoważnić wydziały finansowe do dokonywania przeniesień między paragrafami.
5. 1 Przeniesienie kredytów między częściami, działami i rozdziałami wymaga uprzedniego zaopiniowania przez właściwe komisje rady narodowej.
1 Art. 39 ust. 5 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1963 r. o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U.63.28.164) z dniem 5 lipca 1963 r.