Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  35.
1. Prezydium rady narodowej kieruje wykonywaniem budżetu jednostkowego i nadzoruje wykonywanie budżetów niższego stopnia.
2. Wydział finansowy prezydium rady narodowej wykonuje budżet jednostkowy oraz kontroluje przebieg wykonania budżetów niższego stopnia.
3. W szczególności wydział finansowy:
1) gromadzi środki pieniężne zabezpieczając terminowe wpłacanie dochodów budżetowych,
2) zabezpiecza w miarę realizacji zadań planowych finansowanym z budżetu jednostkom środki pieniężne na pokrycie ich przewidzianych w budżecie potrzeb,
3) czuwa nad legalnym dokonywaniem wydatków przez jednostki finansowane z budżetu.
4. Obowiązek wykonywania poszczególnych zadań w zakresie dochodów i wydatków budżetu terenowego ciąży na właściwych wydziałach i równorzędnych organach prezydiów rad narodowych.
5. Postanowienia prezydium rady narodowej, powodujące zmiany w budżecie lub inne skutki finansowe, wymagają uprzedniej opinii wydziału finansowego.
6. Budżety gromad, osiedli i miast nie stanowiących powiatów miejskich wykonują prezydia właściwych rad narodowych przy pomocy podległych im organów.