Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  34.
1. Minister Finansów może przenosić na wniosek właściwego ministra kredyty między działami i rozdziałami budżetu.
2. Przeniesień kredytów między poszczególnymi paragrafami budżetu dokonuje właściwy minister. O dokonanych przeniesieniach właściwy minister zawiadamia niezwłocznie Ministra Finansów.
3. Prezes Rady Ministrów może ustalić, że przeniesienia kredytów między niektórymi paragrafami wymagają zgody Ministra Finansów.
4. Uprawnienia Ministra Finansów określone w ust. 1 przysługują Prezydium Sejmu, Radzie Państwa i Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli w zakresie odpowiednich części budżetu.