Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  29.
1. Zwiększenie ogólnej sumy wydatków budżetu centralnego wymaga ustawy o dodatkowych kredytach.
2. Rada Ministrów może przyznać dodatkowe kredyty, jeżeli dokonano na podstawie obowiązujących przepisów prawnych zmiany cen, marż lub płac. Kredyty te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm w drodze ustawy.