Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  28.
1. W toku wykonywania budżetu mogą być dokonywane przeniesienia (zwiększenia i zmniejszenia) kredytów budżetowych.
2. W trybie przeniesienia kredytów nie można w obrębie budżetu centralnego lub jednostkowego budżetu terenowego:
1) zwiększać ogólnej sumy kredytów na fundusz płac,
2) zwiększać ani zmniejszać ogólnej sumy kredytów przeznaczonych na inwestycje scentralizowane,
3) zmniejszać łącznej sumy kredytów na remonty kapitalne oraz na inwestycje zdecentralizowane.
3. Ograniczeń wymienionych w ust. 2 nie stosuje się w przypadkach:
1) zwiększenia wydatków z rezerwy budżetu centralnego, a w zakresie funduszu płac również z rezerw budżetów terenowych, z tym że zwiększenie funduszu płac administracji wymaga zgody prezydium rady narodowej wyższego stopnia, a dla budżetu województwa - zgody Ministra Finansów,
2) przenoszenia kredytów na podstawie uchwał Rady Ministrów.
4. Rada Ministrów może wprowadzić dalsze ograniczenia w przenoszeniu kredytów.