Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.221

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lipca 1963 r.
Art.  2.
1. Rada Ministrów przedkłada Sejmowi projekt budżetu Państwa równocześnie z uchwałą w sprawie Narodowego Planu Gospodarczego.
2. Sejm uchwala corocznie budżet Państwa w drodze ustawy.
3. Jeżeli Rada Ministrów nie przedłoży Sejmowi projektu budżetu Państwa na miesiąc przed początkiem okresu budżetowego, obowiązana jest w tym terminie przedłożyć projekt ustawy o prowizorium budżetowym.