[Informacja o ostatecznej decyzji o ukaraniu] - Art. 99. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 99. - [Informacja o ostatecznej decyzji o ukaraniu] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  99.  [Informacja o ostatecznej decyzji o ukaraniu]
1.  127
 Ostateczną decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie przesyła się do wiadomości:
1)
jednostce organizacyjnej zatrudniającej osobę ukaraną;
2)
właściwemu stowarzyszeniu;
3)
organowi, który wydał ukaranemu uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;
4) 128
 (uchylony).
2.  129
 Dane identyfikujące decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz dane dotyczące osoby ukaranej podlegają wpisowi do centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
3.  130
 Dane, o których mowa w ust. 2, wraz z kopią decyzji o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, organy samorządu zawodowego przekazują Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą systemu e-CRUB, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.
4.  131
 Dane, o których mowa w ust. 2, przekazuje się za pomocą formularzy, których wzory zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 88a ust. 6.
5.  132
 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie danych, o których mowa w ust. 2, przekazanych za pomocą systemu e-CRUB, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego występuje do organów, o których mowa w ust. 3, o weryfikację tych danych, wskazując stwierdzone nieprawidłowości, które wymagają wyjaśnienia.
127 Art. 99 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 1 pkt 43 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
128 Art. 99 ust. 1 pkt 4 uchylony przez art. 1 pkt 43 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
129 Art. 99 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 43 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
130 Art. 99 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 43 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
131 Art. 99 ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 43 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
132 Art. 99 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 43 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.