Art. 84a. - [Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.682 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  84a.  [Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego]
1. 
Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:
1)
kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym lub warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę;
2)
sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji;
3)
sprawdzanie wyrobów stosowanych przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie zgodności z art. 10, w szczególności wyrobów budowlanych.
2. 
Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego:
1)
badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień;
2)
sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.
3. 
Wykonując kontrolę, o której mowa w art. 84 ust. 1 pkt 1, organ nadzoru budowlanego kontroluje również spełnianie przez podmiot kontrolowany obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz może kontrolować spełnianie przez podmiot kontrolowany obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.