[Funkcjonalności portalu e-Budownictwo] - Art. 79a. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 79a. - [Funkcjonalności portalu e-Budownictwo] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  79a.  [Funkcjonalności portalu e-Budownictwo]
1. 
Portal e-Budownictwo zapewnia możliwość wygenerowania:
1)
wniosku o pozwolenie na budowę;
2)
zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych;
3)
wniosku o pozwolenie na rozbiórkę;
4)
zgłoszenia rozbiórki;
5)
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
6)
wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego;
7)
wniosku o zmianę pozwolenia na budowę;
8)
wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego;
9)
wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę;
10)
wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4;
11)
wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu;
12)
zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
13)
wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1;
14)
wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nie ruchomości;
15)
wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego;
16)
zawiadomienia o zakończeniu budowy;
17)
wniosku o pozwolenie na użytkowanie;
18)
zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
2. 
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może zamieścić w portalu e-Budownictwo, do dobrowolnego stosowania, formularze innych dokumentów niż wymienione w ust. 1, w celu zapewnienia możliwości wygenerowania takich dokumentów.
3. 
Wygenerowanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 i 2, polega na:
1)
wypełnieniu formularza takiego dokumentu w portalu e-Budownictwo oraz
2)
zapisaniu wypełnionego formularza w postaci pliku komputerowego poza portalem e-Budownictwo albo jego wydrukowaniu.