[Obowiązki kierownika budowy w razie katastrofy budowlanej] - Art. 75. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 75. - [Obowiązki kierownika budowy w razie katastrofy budowlanej] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  75.  [Obowiązki kierownika budowy w razie katastrofy budowlanej]
1. 
W razie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie budowlanym, kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik jest obowiązany:
1)
zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy;
2)
zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania, o którym mowa w art. 74;
3)
niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
a)
organ nadzoru budowlanego,
b)
właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
c)
inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,
d)
inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów.
2. 
Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do czynności mających na celu ratowanie życia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem się skutków katastrofy. W tych przypadkach należy szczegółowo opisać stan po katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone, z oznaczeniem miejsc ich wprowadzenia na szkicach i, w miarę możliwości, na fotografiach.