Art. 63. - [Obowiązek przechowywania dokumentacji obiektu budowlanego przez okres jego istnienia] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.682 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  63.  [Obowiązek przechowywania dokumentacji obiektu budowlanego przez okres jego istnienia]
1. 
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, o których mowa w art. 60, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).