Art. 62a. - [Protokół z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.682 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  62a.  [Protokół z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów]
1. 
Z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1, osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół.
2. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1)
datę przeprowadzenia kontroli;
2)
imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
3)
imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
4)
określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
5)
zakres kontroli;
6)
ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
7)
zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
8)
metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;
9)
zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.
3. 
W zaleceniach wskazuje się:
1)
czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
2)
termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.
4. 
Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 5.
4a. 
Wymogu dołączenia kopii:
1)
zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 - nie stosuje się do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane;
2)
uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności - nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.
5.  28
 Protokół, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, jest sporządzany w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127).
6.  29
 Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór protokołu, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
28 Art. 62a ust. 5 dodany przez art. 4 ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U.2020.2127) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 września 2023 r.
29 Art. 62a ust. 6 dodany przez art. 4 ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U.2020.2127) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 września 2023 r.