[Protokół z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów] - Art. 62a. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 62a. - [Protokół z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  62a.  [Protokół z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów]
1. 
Z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1, osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół.
2. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1)
datę przeprowadzenia kontroli;
2)
imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
3)
imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
4)
określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
5)
zakres kontroli;
6)
ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
7)
zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
8)
metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;
9)
zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.
3. 
W zaleceniach wskazuje się:
1)
czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
2)
termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.
4. 
Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 ust. 5.
4a.  91
 Wymogu dołączenia kopii:
1)
zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 - nie stosuje się do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane;
2)
uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności - nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.
91 Art. 62a ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 31 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.