[Wszczęcie postępowania z urzędu lub na wniosek] - Art. 53a. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 53a. - [Wszczęcie postępowania z urzędu lub na wniosek] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  53a.  [Wszczęcie postępowania z urzędu lub na wniosek]
1. 
Postępowania uregulowane w niniejszym rozdziale wszczyna się z urzędu.
2. 
Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego może wystąpić do organu nadzoru budowlanego z żądaniem wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego.
3. 
Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego składa się w:
1)
postaci papierowej albo
2) 83
 formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.
4. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
5.  84
 Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 3, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia na portalu e-Budownictwo.
83 Art. 53a ust. 3 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
84 Art. 53a ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.