Art. 50. - [Inne przesłanki wstrzymania robót budowlanych] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.725 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 maja 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  50.  [Inne przesłanki wstrzymania robót budowlanych]
1. 
W przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49f organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych:
1)
bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia lub
2)
w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia lub zagrożenia środowiska, lub
3)
na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 29 ust. 1 i 3, lub
4)
w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w decyzji o pozwoleniu na budowę, projekcie zagospodarowania działki lub terenu, projekcie architektoniczno-budowlanym lub w przepisach.
2. 
W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych należy:
1)
podać przyczynę wstrzymania robót;
2)
ustalić wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń.
3. 
W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych można nałożyć obowiązek przedstawienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz.
4. 
Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci ważność po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia, chyba że w tym terminie zostanie wydana decyzja, o której mowa w art. 50a pkt 2 albo w art. 51 ust. 1.
5. 
Na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych służy zażalenie.