[Dokumenty legalizacyjne w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym] - Art. 49g. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 49g. - [Dokumenty legalizacyjne w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  49g.  [Dokumenty legalizacyjne w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym]
1. 
W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego nakłada, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia jego doręczenia.
2. 
Do dokumentów legalizacyjnych, o których mowa w ust. 1, należą:
1)
oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
2)
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego;
3)
ekspertyza techniczna sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego:
a)
nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz
b)
pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.
3. 
Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie.