Art. 49f. - [Przesłanki wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.725 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  49f.  [Przesłanki wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego]
1. 
W przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części:
1)
bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo
2)
bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia

- jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne.

2. 
W przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 103 ust. 2, uproszczone postępowanie legalizacyjne, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na żądanie właściciela lub zarządcy tego obiektu budowlanego.
3. 
W przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia życia lub zdrowia ludzi organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze postanowienia, bezzwłoczne:
1)
zabezpieczenie obiektu budowlanego lub jego części oraz
2)
usunięcie stanu zagrożenia.
4. 
Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje zażalenie.
5. 
Nie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, o którym mowa w ust. 1, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1, upłynął po dniu wydania postanowienia o wstrzymaniu budowy, o którym mowa w art. 48 ust. 1.