[Przesłanki wydania decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego] - Art. 49e. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 49e. - [Przesłanki wydania decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  49e.  [Przesłanki wydania decyzji o rozbiórce obiektu budowlanego]

Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego lub jego części w przypadku:

1)
niezłożenia wniosku o legalizację w wymaganym terminie;
2)
wycofania wniosku o legalizację;
3)
nieprzedłożenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów legalizacyjnych;
4)
niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych;
5)
nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej w wyznaczonym terminie;
6)
kontynuowania budowy pomimo postanowienia o wstrzymaniu budowy.