Nowość Art. 48. - [Samowola budowlana; decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu budowlanego będącego w budowie lub jego części albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.725 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  48.  [Samowola budowlana; decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu budowlanego będącego w budowie lub jego części albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych]
1. 
Organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu budowy w przypadku obiektu budowlanego lub jego części będącego w budowie albo wybudowanego:
1)
bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo
2)
bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia.
2. 
Jeżeli w wyniku budowy występuje stan zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, w postanowieniu o wstrzymaniu budowy organ nadzoru budowlanego nakazuje bezzwłoczne:
1)
zabezpieczenie obiektu budowlanego lub terenu, na którym prowadzona jest budowa, oraz
2)
usunięcie stanu zagrożenia.
3. 
W postanowieniu o wstrzymaniu budowy informuje się o możliwości złożenia wniosku o legalizację obiektu budowlanego lub jego części, zwanego dalej "wnioskiem o legalizację", oraz o konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej w celu uzyskania decyzji o legalizacji obiektu budowlanego lub jego części, zwanej dalej "decyzją o legalizacji", oraz o zasadach obliczania opłaty legalizacyjnej.
4. 
Na postanowienie o wstrzymaniu budowy przysługuje zażalenie.
5. 
Postanowienie o wstrzymaniu budowy wydaje się również w przypadku zakończenia budowy.