Art. 45a. - [Obowiązki kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.725 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 maja 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  45a.  [Obowiązki kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki]
1. 
Przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki kierownik budowy jest obowiązany:
1)
zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki;
2)
potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany - projektu technicznego albo projektu rozbiórki;
3)
umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu:
a)
tablicę informacyjną oraz
b)
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni.
2. 
W przypadku braku obowiązku ustanowienia kierownika budowy spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy do inwestora.
3. 
Przepisów ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do:
1)
budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy;
2)
obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa;
3)
rozbiórki niewymagającej uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
3a. 
Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do:
1)
budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy, z wyłączeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, w przypadku której spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, należy do inwestora;
2)
obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa;
3)
obiektów liniowych.
4. 
Organ administracji architektoniczno-budowlanej, na wniosek inwestora, może, w drodze decyzji, wyłączyć stosowanie przepisów ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.
5. 
Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów ust. 1 składa się w:
1)
postaci papierowej albo
2)
formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.
6. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów ust. 1, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
7. 
Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia na portalu e-Budownictwo.