[Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu; strony... - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 40. - [Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu; strony postępowania] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  40.  [Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu; strony postępowania]
1. 
Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, jest obowiązany, w drodze decyzji, przenieść to pozwolenie na wniosek nowego inwestora, jeżeli do wniosku inwestor dołączy:
1)
oświadczenie:
a)
o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę,
b)
o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;
2)
zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, lub kopię tej zgody;
1a. 
Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.
2. 
Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.
3. 
Stronami w postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę są wyłącznie dotychczasowy i nowy inwestor.
4. 
Prawa i obowiązki wynikające ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, mogą być przeniesione na rzecz innej osoby w drodze decyzji. Przepisy ust. 1, 1a i 3 stosuje się odpowiednio.
5. 
Wniosek o przeniesienie:
1)
decyzji o pozwoleniu na budowę,
2)
decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4,
3)
praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu

- składa się w postaci papierowej albo w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo 61 .

6. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy wniosków, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy ich wypełnianiu.
7.  62
 Formularze wniosków, o których mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia na portalu e-Budownictwo.
61 Art. 40 ust. 5 część wspólna zmieniona przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
62 Art. 40 ust. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.