[Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę] - Art. 30b. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 30b. - [Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  30b.  [Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę]
1. 
Rozbiórkę można rozpocząć po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
2. 
Decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę wydaje na wniosek organ administracji architektoniczno-budowlanej.
3. 
Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę dołącza się:
1)
zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię;
2)
szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3)
opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4)
opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5)
pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów - nie dotyczy to uzgodnień i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
6)
projekt rozbiórki lub jego kopię - w zależności od potrzeb.
4. 
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę składa się w:
1)
postaci papierowej albo
2) 34
 formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.
5. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o pozwolenie na rozbiórkę, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.
6.  35
 Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 4, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia na portalu e-Budownictwo.
34 Art. 30b ust. 4 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
35 Art. 30b ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.