Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1333 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2020 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  29a.  [Budowa przyłączy i stacji ładowania – bez obowiązku zgłoszenia]
1.  19  Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 23, lub stacji ładowania, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 25, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2.  Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3.  Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.
19 Art. 29a ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.471) zmieniającej nin. ustawę z dniem 19 września 2020 r.