Art. 28. - [Rozpoczęcie robót budowlanych; strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.682 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  28.  [Rozpoczęcie robót budowlanych; strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę]
1. 
Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31.
1a. 
Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej.
2. 
Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
3. 
Przepisu art. 31 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę.
3a. 
Do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, stosuje się przepisy art. 86g i art. 86h ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.).
4. 
Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę wymagającym udziału społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.