Art. 25. - [Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.682 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  25.  [Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego]

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

1)
reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2)
sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;
3)
sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4)
potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.