[Obowiązki i uprawnienia inwestora] - Art. 18. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Obowiązki i uprawnienia inwestora] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  18.  [Obowiązki i uprawnienia inwestora]
1. 
Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:
1)
opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
2)
objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
3)
opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4)
wykonania i odbioru robót budowlanych,
5)
w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych

- przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2. 
Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.
3. 
Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.