[Zatarcie kary] - Art. 101. - Prawo budowlane. - Dz.U.2021.2351 t.j. - OpenLEX

Art. 101. - [Zatarcie kary] - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2351 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  101.  [Zatarcie kary]
1. 
Organ, który orzekał w I instancji o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, na wniosek ukaranego, orzeka o zatarciu kary, jeżeli ukarany:
1)
wykonywał samodzielną funkcję techniczną w budownictwie przez okres:
a)
2 lat - w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 1,
b)
3 lat - od złożenia egzaminu - w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 2,
c)
5 lat - po przywróceniu prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - w przypadku kary określonej w art. 96 ust. 1 pkt 3;
2)
w okresach, o których mowa w pkt 1, nie był ponownie ukarany jedną z kar określonych w art. 96 ust. 1.
2.  133
 Informację o zatarciu kary organ, o którym mowa w ust. 1, przesyła do wiadomości:
1)
zainteresowanemu oraz podmiotom, o których mowa w art. 99 ust. 1;
2)
Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego - niezwłocznie za pomocą systemu e-CRUB.
3.  134
 Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
4.  135
 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie informacji o zatarciu kary przekazanej za pomocą systemu e-CRUB, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego występuje do organu, o którym mowa w ust. 1, o weryfikację informacji, wskazując stwierdzone nieprawidłowości, które wymagają wyjaśnienia.
133 Art. 101 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 44 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
134 Art. 101 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 44 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.
135 Art. 101 ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 44 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1557) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 sierpnia 2022 r.