Art. 31. - Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.38.229

Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1990 r.
Art.  31. 
1. 
Pozwolenie na budowę może być wydane po uprzednim uzyskaniu wymaganego przepisami szczególnymi porozumienia, zgody lub pozwolenia innych organów administracji państwowej.
2. 
Pozwolenie na budowę może być przeniesione na innego inwestora, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody właściwego terenowego organu administracji państwowej, który wydał pozwolenie.