Art. 9. - [System zarządzania w banku] - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2488 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r. do: 31 maja 2024 r.
Art.  9.  [System zarządzania w banku]
1. 
W banku funkcjonuje system zarządzania.
2. 
System zarządzania stanowi zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej.
2a. 
System zarządzania obejmuje procedury anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach - radzie nadzorczej banku, naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych.
2b. 
W ramach procedur, o których mowa w ust. 2a, bank zapewnia pracownikom, którzy zgłaszają naruszenia, ochronę co najmniej przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.
3. 
W ramach systemu zarządzania w banku funkcjonuje co najmniej:
1)
system zarządzania ryzykiem;
2)
system kontroli wewnętrznej.