[Wyjaśnienie dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej wnioskującego] - Art. 70a. - Prawo bankowe. - Dz.U.2021.2439 t.j. - OpenLEX

Art. 70a. - [Wyjaśnienie dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej wnioskującego] - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2439 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  70a.  [Wyjaśnienie dotyczące dokonanej oceny zdolności kredytowej wnioskującego]
1. 
Banki i inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów na wniosek osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, ubiegającej się o kredyt przekazują, w formie pisemnej, wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej wnioskującego.
2. 
Wyjaśnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje informacje na temat czynników, w tym danych osobowych wnioskującego, które miały wpływ na dokonaną ocenę zdolności kredytowej.
3. 
W przypadku przedsiębiorców bank i inna instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów może pobierać opłatę za sporządzenie wyjaśnienia, o którym mowa w ust. 1. Wysokość opłaty powinna być odpowiednia do wysokości kredytu.
4. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy ubiegającego się o pożyczkę pieniężną.