[Pozostała działalność banków] - Art. 6. - Prawo bankowe. - Dz.U.2021.2439 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Pozostała działalność banków] - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2439 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  6.  [Pozostała działalność banków]
1. 
Poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, banki mogą:
1)
obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;
2)
zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych;
3)
dokonywać obrotu papierami wartościowymi;
4)
dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika;
5)
nabywać i zbywać nieruchomości;
6)
świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych;
6a)
świadczyć usługi zaufania oraz wydawać środki identyfikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o usługach zaufania;
7)
świadczyć inne usługi finansowe;
8)
wykonywać inne czynności, jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je do tego.
2. 
Bank jest obowiązany do sprzedaży składników majątku, o których mowa w ust. 1 pkt 4, w okresie nie dłuższym niż 5 lat od daty nabycia.
3. 
Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie spoczywa na banku, jeżeli przejęte składniki majątku wykorzysta do prowadzenia własnej działalności bankowej.