[Forma i elementy treści umowy rachunku bankowego] - Art. 52. - Prawo bankowe. - Dz.U.2021.2439 t.j. - OpenLEX

Art. 52. - [Forma i elementy treści umowy rachunku bankowego] - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2439 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  52.  [Forma i elementy treści umowy rachunku bankowego]
1. 
Umowa rachunku bankowego jest zawierana na piśmie.
2. 
Umowa rachunku bankowego powinna określać w szczególności:
1)
strony umowy;
2)
rodzaj otwieranego rachunku;
3)
walutę rachunku;
4)
czas trwania umowy;
5)
o ile strony zastrzegają oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku - wysokość tego oprocentowania i przesłanki dopuszczalności jego zmiany przez bank, a także terminy wypłaty, postawienia do dyspozycji lub kapitalizacji należnych odsetek;
6)
wysokość prowizji i opłat za czynności związane z wykonywaniem umowy oraz przesłanki i tryb ich zmiany przez bank;
7)
formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie posiadacza rachunku oraz terminy ich realizacji;
8)
przesłanki i tryb dokonywania zmian umowy;
9)
przesłanki i tryb rozwiązania umowy rachunku bankowego;
10)
zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych oraz wysokość odszkodowania za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji posiadacza rachunku.
2a. 
Umowa rachunku rodzinnego, oprócz elementów określonych w ust. 2, określa również numery rachunków bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji, z których dokonywane są wpłaty na rachunek rodzinny. Zaświadczenia o numerach tych rachunków, wydane przez jednostki wypłacające świadczenia niepodlegające egzekucji, stanowią załączniki do umowy rachunku rodzinnego.
3. 
Do obliczania należnych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, chyba że umowa stanowi inaczej.
4. 
W przypadku umowy rachunku bankowego pełniącego funkcję rachunku płatniczego, o którym mowa w art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się.