Art. 5. - [Czynności bankowe] - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2324 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2023 r. do: 25 września 2023 r.
Art.  5.  [Czynności bankowe]
1. 
Czynnościami bankowymi są:
1)
przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów;
2)
prowadzenie innych rachunków bankowych;
3)
udzielanie kredytów;
4)
udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw;
5)
emitowanie bankowych papierów wartościowych;
6)
przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;
6a)
(uchylony);
7)
wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.
2. 
Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywane przez banki:
1)
udzielanie pożyczek pieniężnych;
2)
operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty;
3)
świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego;
4)
terminowe operacje finansowe;
5)
nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;
6)
przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych;
7)
prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych;
8)
udzielanie i potwierdzanie poręczeń;
9)
wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych;
10)
pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym;
11)
pośrednictwo w zawieraniu umów lokaty strukturyzowanej;
12)
doradztwo w odniesieniu do lokat strukturyzowanych;
13)
świadczenie usług finansowania społecznościowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.10.2020, str. 1), na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 tego rozporządzenia.
3. 
(uchylony).
4. 
Działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności, o których mowa w ust. 1, może być wykonywana wyłącznie przez banki, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. 
Jednostki organizacyjne inne niż banki mogą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je do tego.