Art. 49. - [Podstawowe rodzaje rachunków bankowych] - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1896 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 października 2021 r. do: 29 listopada 2021 r.
Art.  49.  [Podstawowe rodzaje rachunków bankowych]
1. 
Banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:
1)
rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, oraz prowadzone dla nich na zasadach określonych w rozdziale 3a rachunki VAT;
2)
rachunki lokat terminowych;
3)
rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, w tym rachunki rodzinne, oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych;
4)
rachunki powiernicze.
2. 
Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:
1)
osób prawnych;
2)
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;
3)
osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.
3. 
Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:
1)
osób fizycznych;
2)
szkolnych kas oszczędnościowych;
3) 99
 kas zapomogowo-pożyczkowych;
4)
rad rodziców.
4. 
Rachunki rodzinne mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 i 1578), z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych, zwane dalej "świadczeniami niepodlegającymi egzekucji".
99 Art. 49 ust. 3 pkt 3 zmieniony przez art. 58 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz.U.2021.1666) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 października 2021 r.