Art. 49. - [Podstawowe rodzaje rachunków bankowych] - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2324 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 czerwca 2023 r. do: 30 czerwca 2023 r.
Art.  49.  [Podstawowe rodzaje rachunków bankowych]
1. 
Banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:
1)
rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, oraz prowadzone dla nich na zasadach określonych w rozdziale 3a rachunki VAT;
2)
rachunki lokat terminowych;
3)
rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, w tym rachunki rodzinne, oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych;
4)
rachunki powiernicze.
2. 
Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:
1)
osób prawnych;
2)
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;
3)
osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.
3. 
Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:
1)
osób fizycznych;
2)
szkolnych kas oszczędnościowych;
3)
kas zapomogowo-pożyczkowych;
4)
rad rodziców.
4. 
Rachunki rodzinne mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.), z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych, zwane dalej "świadczeniami niepodlegającymi egzekucji".