Art. 48k. - [Zakres zastosowania przepisów prawa polskiego do instytucji kredytowych] - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2488 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  48k.  [Zakres zastosowania przepisów prawa polskiego do instytucji kredytowych]
1. 
Do działalności instytucji kredytowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepisy prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. 
Do oddziałów instytucji kredytowych przepisy art. 1-7, art. 9-11, art. 40a ust. 1, art. 49-70, art. 73-78b, art. 80-95, art. 101-112, art. 112c, art. 112d, art. 124, art. 124a, art. 133 ust. 3-3e, art. 137, art. 138, art. 139 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 141 i art. 171 ust. 4-7 stosuje się odpowiednio.
3. 
W zakresie polityki pieniężnej prowadzonej przez Narodowy Bank Polski, do dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Gospodarczej i Walutowej, oddziały instytucji kredytowych mają takie same prawa i obowiązki jak banki krajowe i oddziały banków zagranicznych.