[Zezwolenie na utworzenie banku oraz na zmianę statutu] - Art. 34. - Prawo bankowe. - Dz.U.2021.2439 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Zezwolenie na utworzenie banku oraz na zmianę statutu] - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2439 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  34.  [Zezwolenie na utworzenie banku oraz na zmianę statutu]
1. 
W zezwoleniu na utworzenie banku Komisja Nadzoru Finansowego określa: firmę banku, jego siedzibę, nazwy (nazwiska) założycieli i obejmowane przez nich akcje, wysokość kapitału założycielskiego, działalność, do wykonywania której bank jest upoważniony, oraz warunki, po spełnieniu których Komisja Nadzoru Finansowego zezwoli na rozpoczęcie przez bank działalności, a także zatwierdza projekt statutu banku oraz skład pierwszego zarządu banku.
2. 
Zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
2a. 
Zezwolenie na zmianę statutu może określać termin, do którego powinna być podjęta uchwała. W przypadku niepodjęcia uchwały we wskazanym terminie decyzja wygasa. Przepisu art. 162 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
3. 
Do wniosku o wydanie zezwolenia na zmianę statutu banku przepisy art. 33 oraz art. 36 ust. 2a stosuje się odpowiednio.