Art. 141m. - [Opracowanie i aktualizacja planu naprawy] - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1896 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2021 r. do: 30 września 2021 r.
Art.  141m.  [Opracowanie i aktualizacja planu naprawy]
1.  195
 Bank krajowy, który nie działa w jednym z holdingów, o których mowa w art. 141f ust. 1 pkt 1, oraz podmioty, o których mowa w art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, opracowują plany naprawy określające działania na wypadek znaczącego pogorszenia sytuacji finansowej banku w razie zagrożenia stabilności finansowej, trudnej sytuacji makroekonomicznej lub innych zdarzeń mających negatywny wpływ na rynek finansowy lub bank.
2.  196
 Komisja Nadzoru Finansowego może, w drodze decyzji, nakazać opracowanie planu naprawy bankowi, który działa w jednym z holdingów, o których mowa w art. 141f ust. 1 pkt 1, lub istotnemu oddziałowi instytucji kredytowej.
3. 
Plan naprawy obejmuje:
1)
czynności służące utrzymaniu lub przywróceniu wypłacalności banku lub możliwości osiągania zysku przez bank;
2)
poziomy wskaźników ilościowych lub jakościowych określających sytuację finansową banku, które można skutecznie monitorować i po osiągnięciu których mogą być podjęte działania określone w planie naprawy;
3)
działania mające na celu ograniczenie ryzyka i dźwigni finansowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 93 rozporządzenia nr 575/2013, bez uwzględnienia możliwości uzyskania nadzwyczajnego publicznego wsparcia finansowego;
4)
zasady polityki informacyjnej banku w okresie wykonywania planu naprawy.
4. 
Bank aktualizuje plan naprawy co najmniej raz w roku oraz po istotnej zmianie struktury organizacyjnej lub prawnej, sytuacji finansowej lub po wystąpieniu innego zdarzenia wpływającego na przyjęte w planie naprawy założenia i wykonanie tego planu. Komisja Nadzoru Finansowego, w drodze decyzji, zatwierdza aktualizację planu naprawy. Do wniosku o zatwierdzenie aktualizacji planu naprawy przepisy art. 141p ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.
5. 
Bank sporządza plan naprawy w terminie określonym w decyzji, o której mowa w art. 36 ust. 1, nie później jednak niż w terminie roku od dnia otrzymania zezwolenia na rozpoczęcie działalności.
195 Art. 141m ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 39 lit. a ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.680) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 2021 r.
196 Art. 141m ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 39 lit. b ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.680) zmieniającej nin. ustawę z dniem 28 kwietnia 2021 r.