[Udzielanie pomocy lub wsparcia przez jednostkę zarządzającą] - Art. 130j. - Prawo bankowe. - Dz.U.2022.2324 t.j. - OpenLEX

Art. 130j. - [Udzielanie pomocy lub wsparcia przez jednostkę zarządzającą] - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2324 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  130j.  [Udzielanie pomocy lub wsparcia przez jednostkę zarządzającą]
1. 
Jednostka zarządzająca może udzielić pomocy lub wsparcia, o ile spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
1)
zapobiegnie to ryzyku upadłości jednego z uczestników systemu ochrony;
2)
pozwoli to na spełnienie przez uczestnika systemu ochrony wymogów regulacyjnych;
3)
wsparcie byłoby udzielone w przypadkach, o których mowa w art. 130b ust. 2.
2. 
Pomoc, o której mowa w art. 130b ust. 1, jest udzielana uczestnikom systemu ochrony na warunkach określonych poniżej:
1)
ma charakter zwrotny;
2)
jest udzielana na warunkach rynkowych, jest odpłatna i zabezpieczona;
3)
jest udzielana na okres nie dłuższy niż 5 lat;
4)
umorzenie zobowiązania z tytułu udzielonej pomocy albo dokonanie innej czynności wywołującej taki skutek wymaga zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy jednostki zarządzającej; uchwała wymaga jednomyślności.
3. 
W okresie korzystania z pomocy, o której mowa w art. 130b ust. 1, uczestnik systemu ochrony, któremu udzielono pomocy, nie dokonuje wypłaty dywidendy akcjonariuszom ani nie dokonuje wykupu akcji własnych.
4. 
Pomoc, o której mowa w art. 130b ust. 1, udzielona uczestnikowi systemu ochrony jest zwracana do dnia upływu okresu wypowiedzenia umowy systemu ochrony.
5. 
Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może być udzielone w związku z przejęciem, o którym mowa w art. 146b ust. 1, lub wydaniem decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, o której mowa w art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
6. 
W przypadku, o którym mowa w art. 130b ust. 2 pkt 1, wniosek o udzielenie wsparcia jest składany przed wszczęciem przymusowej restrukturyzacji przez:
1)
podmiot zainteresowany przejęciem przedsiębiorstwa lub wybranych albo wszystkich praw majątkowych lub wybranych albo wszystkich zobowiązań lub praw udziałowych banku, wobec którego może zostać wszczęta przymusowa restrukturyzacja, albo
2)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
7. 
O wyrażeniu zgody na udzielenie pomocy lub wsparcia, o których mowa w ust. 1, jednostka zarządzająca informuje wnioskodawcę, Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz Komisję Nadzoru Finansowego.
8. 
W przypadku odmowy udzielenia wsparcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jednostka zarządzająca przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu oraz Komisji Nadzoru Finansowego uzasadnienie odmowy udzielenia wsparcia.