[Mechanizmy pomocy płynnościowej i pomocy służącej zapewnieniu wypłacalności; mechanizm wsparcia w procesach przymusowej... - Dz.U.2022.2324 t.j. - OpenLEX

Art. 130i. - [Mechanizmy pomocy płynnościowej i pomocy służącej zapewnieniu wypłacalności; mechanizm wsparcia w procesach przymusowej restrukturyzacji i przejęć banków] - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2324 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 9 lutego 2023 r.
Art.  130i.  [Mechanizmy pomocy płynnościowej i pomocy służącej zapewnieniu wypłacalności; mechanizm wsparcia w procesach przymusowej restrukturyzacji i przejęć banków]
1. 
W jednostce zarządzającej tworzy się mechanizmy pomocy płynnościowej i pomocy służącej zapewnieniu wypłacalności, dostosowane do struktury organizacyjnej systemu ochrony.
2. 
W jednostce zarządzającej można także utworzyć mechanizm wsparcia w procesach przymusowej restrukturyzacji i przejęć banków, o których mowa w art. 130b ust. 2.
3. 
Szczegółowe zasady tworzenia mechanizmów, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz zasady zarządzania takimi mechanizmami określa umowa systemu ochrony.