[Fundusz pomocowy w jednostce zarządzającej] - Art. 130h. - Prawo bankowe. - Dz.U.2022.2324 t.j. - OpenLEX

Art. 130h. - [Fundusz pomocowy w jednostce zarządzającej] - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2324 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 listopada 2022 r. do: 13 grudnia 2022 r.
Art.  130h.  [Fundusz pomocowy w jednostce zarządzającej]
1. 
W jednostce zarządzającej tworzy się fundusz pomocowy w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań systemu ochrony w zakresie pomocy finansowej dla uczestników systemu ochrony mającej na celu poprawę ich wypłacalności i zapobieżenie upadłości oraz umożliwienia udzielania przez system ochrony wsparcia, o którym mowa w art. 130b ust. 2.
2. 
Fundusz pomocowy jest tworzony z wpłat uczestników systemu ochrony wnoszonych w wysokości i na zasadach określonych w ust. 3 oraz w umowie systemu ochrony lub z innych źródeł przewidzianych w tej umowie.
3. 
Uczestnik systemu ochrony wnosi w terminie 30 dni od dnia przystąpienia do tego systemu wpłatę na fundusz pomocowy w wysokości nie mniejszej niż 0,3% kwoty środków gwarantowanych uczestnika systemu ochrony objętego obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów, o którym mowa w art. 2 pkt 34 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
4. 
Jednostka zarządzająca może lokować środki funduszu pomocowego jedynie w:
1)
lokatach bankowych w bankach, będących uczestnikami systemu ochrony;
2)
skarbowych papierach wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3)
bonach pieniężnych Narodowego Banku Polskiego;
4)
obligacjach emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
5. 
Szczegółowe zasady zarządzania funduszem pomocowym określa umowa systemu ochrony.