[Wypowiedzenie umowy systemu ochrony] - Art. 130d. - Prawo bankowe. - Dz.U.2022.2324 t.j. - OpenLEX

Art. 130d. - [Wypowiedzenie umowy systemu ochrony] - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2324 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 9 lutego 2023 r.
Art.  130d.  [Wypowiedzenie umowy systemu ochrony]

Wypowiedzenie umowy systemu ochrony wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wypowiedzenie następuje z zachowaniem co najmniej 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia.