Art. 127. - [Kwalifikacja instrumentów kapitałowych i pożyczek podporządkowanych] - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2324 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lutego 2023 r.
Art.  127.  [Kwalifikacja instrumentów kapitałowych i pożyczek podporządkowanych]
1. 
Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikuje się jako instrumenty dodatkowe w Tier I, o których mowa w art. 52 rozporządzenia nr 575/2013, oraz instrumenty w Tier II, o których mowa w art. 63 rozporządzenia nr 575/2013, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
2. 
Komisja Nadzoru Finansowego udziela zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w:
1)
art. 52 rozporządzenia nr 575/2013 - w odniesieniu do instrumentów dodatkowych w Tier I;
2)
art. 63 rozporządzenia nr 575/2013 - w odniesieniu do instrumentów w Tier II.