Art. 112. - [Właściwość sądu w sporach między NBP a bankami] - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2324 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  112.  [Właściwość sądu w sporach między NBP a bankami]

Sprawy sporne wynikające ze stosunków między Narodowym Bankiem Polskim a innymi bankami na tle:

1)
rezerwy obowiązkowej,
2)
rozrachunków międzybankowych,
3)
obrotu papierami wartościowymi

- rozpoznaje Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Gospodarczy.