Art. 20. - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.20.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1981 r.
Art.  20.
1. 10
 Bilans roczny NBP i sprawozdanie roczne, po rozpatrzeniu ich przez Radę Banków, wraz z uzgodnionym z Ministrem Finansów wnioskiem co do podziału zysku Prezes NBP przedstawia Radzie Ministrów w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego po okresie sprawozdawczym - do zatwierdzenia.
2.
Zysk bilansowy NBP, po potrąceniu określonych w statucie odpisów na zasilenie funduszów własnych, podlega wpłacie do budżetu Państwa.
3.
Przypadającą budżetowi wpłatę, która nie może być niższa od 50% zysku, NBP wpłaca w terminach ustalonych przez Ministra Finansów.
10 Art. 20 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lipca 1981 r. (Dz.U.81.17.82) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 lipca 1981 r.