Art. 50. - Prawo bankowe. - Dz.U.1960.20.121 - OpenLEX

Art. 50. - Prawo bankowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.20.121

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.
Art.  50.
1.
Zachowuje moc rozporządzenie Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 5 października 1944 r. o czynnościach bankowych na obszarach wyzwolonych spod okupacji (Dz. U. z 1944 r. Nr 7, poz. 38, z 1945 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 14, poz. 86, z 1949 r. Nr 9, poz. 57).
2.
Minister Finansów może w drodze zarządzenia uchylić w stosunku do poszczególnych lub wszystkich banków stosowanie przepisów rozporządzenia wymienionego w ust. 1.