Art. 53. - [Forma umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych] - Prawo autorskie i prawa pokrewne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 grudnia 2022 r.
Art.  53.  [Forma umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych]

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.