[Korzystanie z utworów w celach dydaktycznych lub naukowych] - Art. 27. - Prawo autorskie i prawa pokrewne. - Dz.U.2021.1062 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Korzystanie z utworów w celach dydaktycznych lub naukowych] - Prawo autorskie i prawa pokrewne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1062 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  27.  [Korzystanie z utworów w celach dydaktycznych lub naukowych]
1. 
Instytucje oświatowe oraz podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mogą na potrzeby zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia działalności naukowej korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz zwielokrotniać w tym celu rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów.
2. 
W przypadku publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym korzystanie, o którym mowa w ust. 1, jest dozwolone wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób uczących się, nauczających lub prowadzących badania naukowe, zidentyfikowanych przez podmioty wymienione w ust. 1.