[Przywilej pierwszej publikacji pracy dyplomowej studenta; prawo do korzystania z utworu stworzonego przez studenta lub osobę... - Dz.U.2021.1062 t.j. - OpenLEX

Art. 15a. - [Przywilej pierwszej publikacji pracy dyplomowej studenta; prawo do korzystania z utworu stworzonego przez studenta lub osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora] - Prawo autorskie i prawa pokrewne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1062 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  15a.  [Przywilej pierwszej publikacji pracy dyplomowej studenta; prawo do korzystania z utworu stworzonego przez studenta lub osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora]
1. 
Uczelni przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w terminie 6 miesięcy od dnia jej obrony, autor może ją opublikować, chyba że praca jest częścią utworu zbiorowego.
2. 
Podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), może korzystać bez wynagrodzenia i bez konieczności uzyskania zgody autora z utworu stworzonego przez studenta lub osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora w wyniku wykonywania obowiązków związanych z odbywaniem studiów lub przygotowywaniem rozprawy doktorskiej, udostępniać utwór ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz korzystać z utworów znajdujących się w prowadzonych przez niego bazach danych, w celu sprawdzania z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.
3. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może korzystać z prac dyplomowych i rozpraw doktorskich znajdujących się w prowadzonych przez niego bazach danych w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego utrzymania i rozwoju tych baz oraz współpracujących z nimi systemów informatycznych.