Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1792 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Art.  7.  [Podmioty odpowiedzialne za przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej; nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej; jednostki uprawnione do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej]
1.  86  Za przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej.
1a.  87  Za zapewnienie ochrony radiologicznej członków ekipy awaryjnej odpowiada:
1) w przypadku wewnętrznej ekipy awaryjnej jednostki organizacyjnej, zwanej dalej "wewnętrzną ekipą awaryjną" - kierownik jednostki organizacyjnej;
2) w przypadku zewnętrznej w stosunku do jednostki organizacyjnej ekipy awaryjnej, zwanej dalej "zewnętrzną ekipą awaryjną" - osoba kierująca działaniami ekipy awaryjnej.
1b.  88  Za zapewnienie ochrony radiologicznej pracowników narażonych na radon w miejscu pracy, w przypadku gdy mimo podjęcia działań zgodnie z zasadą optymalizacji stężenie radonu wewnątrz pomieszczeń w tych miejscach pracy przekracza poziom odniesienia, o którym mowa w art. 23b, odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność, w której pracownicy są narażeni na takie zwiększone narażenie na radon.
1c.  89  Za zapewnienie ochrony radiologicznej osób uczestniczących w rekultywacji skażonego terenu, dekontaminacji budynków lub innych konstrukcji w sytuacji narażenia istniejącego odpowiada osoba kierująca realizacją działań naprawczych w sytuacji narażenia istniejącego.
1d.  90  Za zapewnienie ochrony radiologicznej członków załogi statku powietrznego narażonych na promieniowanie kosmiczne odpowiada operator statku powietrznego.
1e.  91  Do ochrony radiologicznej członków ekip awaryjnych oraz osób, o których mowa w ust. 1c, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące ochrony radiologicznej pracowników.
2.  Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia opracowuje i wdraża program zapewnienia jakości.
2a.  92  Program zapewnienia jakości, o którym mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności:
1) podział między pracownikami jednostki organizacyjnej odpowiedzialności oraz zadań w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
2) sposób realizacji wymagań dotyczących funkcjonowania, konserwacji i utrzymania źródeł promieniowania jonizującego oraz dotyczących wyposażenia związanego z tymi źródłami;
3) sposób zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych przed uszkodzeniem, kradzieżą i dostaniem się w ręce osób nieuprawnionych;
4) system zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych, o którym mowa w art. 86d.
2b.  93  Program zapewnienia jakości, o którym mowa w ust. 2, w jednostce ochrony zdrowia obejmuje również:
1) systematycznie planowane i wykonywane działania konieczne dla zapewnienia ochrony radiologicznej osób poddawanych ekspozycjom medycznym, o których mowa w art. 33a, w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia i skali ekspozycji niezamierzonych lub narażeń przypadkowych;
2) w przypadku radioterapii - ocenę ryzyka wystąpienia ekspozycji niezamierzonych lub narażeń przypadkowych;
3) wdrożenie wewnętrznego systemu rejestracji i analizy zdarzeń obejmujących lub potencjalnie obejmujących ekspozycje niezamierzone lub narażenia przypadkowe, odpowiednio do zagrożenia powodowanego przez działalność wykonywaną przez tę jednostkę;
4) w sytuacji ekspozycji niezamierzonej lub narażenia przypadkowego - przygotowanie informacji dla lekarza kierującego oraz lekarza prowadzącego, a także pacjenta lub jego przedstawiciela, o ekspozycji niezamierzonej lub narażeniu przypadkowym oraz o wynikach analizy tej ekspozycji lub tego narażenia.
3.  Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej. W jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych osoba posiadająca uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej sprawuje także wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego.
4.  94  Wymaganie, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy jednostki organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów weterynaryjnych pracujących w systemie zdjęciowym oraz jednostki organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na stosowaniu urządzeń rentgenowskich przeznaczonych do kontroli osób, przesyłek i bagażu.
5.  95  Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących działalność polegającą na:
1) uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej lub uruchamianiu takich pracowni, lub
2) uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii schorzeń nienowotworowych poza medyczną pracownią rentgenowską

- sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej dla tych działalności.

5a.  96  Wymaganie, o którym mowa w ust. 5, nie dotyczy jednostki ochrony zdrowia wykonującej działalność związaną z narażeniem polegającą jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu lub wykonującej działalność związaną z narażeniem polegającą jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu.
6.  Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3 lub 5, nadaje się osobie, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
3) 97  zdała, nie wcześniej niż 2 lata przed dniem wystąpienia z wnioskiem o nadanie uprawnień, egzamin z zakresu odbytego szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 11 lub 12;
4) posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane w trybie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);
5) 98  posiada odpowiedni do typu nadanych uprawnień staż pracy w warunkach narażenia, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 11 lub 12.
6a.  99  Szkolenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 11 lub 12, mogą prowadzić jednostki, które:
1) dysponują kadrą dydaktyczną składającą się z osób posiadających wykształcenie wyższe, wiedzę i doświadczenie zawodowe w dziedzinie podstaw technologii jądrowych oraz bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, zgodnie z zakresem prowadzonych szkoleń;
2) posiadają obiekty, urządzenia i wyposażenie umożliwiające prowadzenie ćwiczeń praktycznych objętych tematyką szkolenia lub zapewniają do nich dostęp;
3) posiadają szczegółowe programy szkoleń.
6b.  100  Jednostki prowadzące szkolenia są obowiązane prowadzić dzienniki zajęć, do których wpisuje się tematykę i czas trwania poszczególnych zajęć, oraz listy osób biorących udział w szkoleniach, zawierające imiona i nazwiska oraz numery PESEL osób biorących udział w szkoleniu, i przechowywać te dzienniki i listy co najmniej przez 5 lat od dnia zakończenia szkolenia.
7.  Z wymogu odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, zwalnia się osoby, które:
1) w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i ubiegają się o uprawnienia tego samego typu lub
2) ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia, w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin zajęć praktycznych, poprzedzonych wykładem i zajęciami praktycznymi z fizyki, łącznie z fizyką współczesną, lub
3) posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletni staż pracy w warunkach narażenia nabyte w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu.
7a.  101  Szkolenie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 11 lub 12, może rozpocząć osoba, która posiada orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 6 pkt 4. Osoba ta przedstawia to orzeczenie kierownikowi jednostki prowadzącej szkolenie przed rozpoczęciem szkolenia.
7b.  102  Kierownik jednostki prowadzącej szkolenie niezwłocznie wydaje osobie, która odbyła szkolenie, dokument potwierdzający jego odbycie.
7c.  103  Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, zdaje egzamin, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, po odbyciu szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71 ust. 11 lub 12, a w przypadku, o którym mowa w ust. 7 - po dopuszczeniu do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia.
7d.  104  Organ właściwy do nadania uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień, dopuszcza tę osobę do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia, po stwierdzeniu spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 7. O dopuszczeniu do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia organ właściwy do nadania uprawnień zawiadamia osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień w terminie 30 dni od dnia złożenia przez nią wniosku. Odmowa dopuszczenia do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
7e.  105  Organ właściwy do nadania uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, wyznacza, na wniosek kierownika jednostki prowadzącej szkolenie, termin egzaminu na dzień przypadający nie później niż 30 dni od dnia poinformowania tego organu o zakończeniu szkolenia i zawiadamia o tym kierownika jednostki prowadzącej szkolenie nie później niż 14 dni przed dniem egzaminu. W przypadku dopuszczenia osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia, organ właściwy do nadania uprawnień zawiadamia tę osobę o terminie i miejscu egzaminu nie później niż 14 dni przed dniem egzaminu.
7f.  106  Wniosek, o którym mowa w ust. 7e, zawiera informację o przewidywanym terminie zakończenia szkolenia oraz o przewidywanej liczbie osób, które przystąpią do egzaminu na uprawnienia określonego typu.
7g.  107  Organ właściwy do nadania uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, zamieszcza informację o terminie i miejscu egzaminu, wysokości opłaty za egzamin oraz o numerze rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ, niezwłocznie po wyznaczeniu terminu egzaminu.
7h.  108  Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, która nie przystąpiła do egzaminu, może złożyć do organu właściwego do nadania uprawnień wniosek o:
1) wyznaczenie nowego terminu egzaminu - jeżeli odbyła szkolenie; przepisy ust. 7e stosuje się odpowiednio;
2) dopuszczenie do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia - jeżeli nie odbyła szkolenia; przepisy ust. 7d i 7e stosuje się odpowiednio.
7i.  109  Egzamin dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3, obejmuje zagadnienia z zakresu szkolenia i składa się z:
1) części pisemnej, która obejmuje test złożony z 30 pytań i 3 zadania obliczeniowe lub problemowe;
2) części ustnej, która obejmuje 5 pytań.
7j.  110  Egzamin dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 5, obejmuje zagadnienia z zakresu szkolenia i składa się z:
1) części pisemnej, która obejmuje test złożony z 30 pytań typu zamkniętego i 3 zadania obliczeniowe lub problemowe;
2) części ustnej, która obejmuje 3 pytania.
7k.  111  Osoba, która nie zdała egzaminu, może złożyć do organu właściwego do nadania uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, wniosek o:
1) wyznaczenie nowego terminu egzaminu - jeżeli odbyła szkolenie; przepisy ust. 7e stosuje się odpowiednio;
2) dopuszczenie do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia - jeżeli nie odbyła szkolenia; przepisy ust. 7d i 7e stosuje się odpowiednio.
8.  Z wnioskiem o nadanie uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, może wystąpić zainteresowana osoba lub kierownik jednostki organizacyjnej.
9.  Uprawnienia, o których mowa w ust. 3 lub 5, nadaje się na okres 5 lat.
10.  Uprawnienia, o których mowa w ust. 3, nadaje Prezes Agencji w drodze decyzji administracyjnej. W zależności od rodzaju działalności związanej z narażeniem, do której nadzorowania będzie uprawniony inspektor ochrony radiologicznej, nadaje się odpowiedni typ uprawnień inspektora ochrony radiologicznej.
11.  Prezes Agencji prowadzi rejestr jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia, o których mowa w ust. 3.
12.  Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, nadaje Główny Inspektor Sanitarny w drodze decyzji administracyjnej. W zależności od rodzaju działalności związanej z narażeniem, do której nadzorowania będzie uprawniony inspektor ochrony radiologicznej, nadaje się odpowiedni typ uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych.
13.  Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń dla osób ubiegających się o uprawnienia, o których mowa w ust. 5.
14.  Rejestry, o których mowa w ust. 11 i 13, zawierają:
1) nazwę i adres jednostki;
2) adres do korespondencji, numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej jednostki;
3) informacje o rodzajach szkoleń prowadzonych przez jednostkę.
14a.  112  Wpis jednostki prowadzącej szkolenie do rejestru, o którym mowa w ust. 11 albo 13, następuje na wniosek kierownika jednostki prowadzącej szkolenie, po stwierdzeniu przez organ prowadzący rejestr spełnienia warunków, o których mowa w ust. 6a.
14b.  113  Do wniosku, o którym mowa w ust. 14a, kierownik jednostki prowadzącej szkolenie dołącza dokumenty i informacje potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w ust. 6a, oraz programy szkoleń, o których mowa w ust. 6a pkt 3.
14c.  114  Po wpisaniu jednostki prowadzącej szkolenia do rejestru, o którym mowa w ust. 11 albo 13, organ prowadzący rejestr niezwłocznie wydaje kierownikowi tej jednostki zaświadczenie o uzyskaniu wpisu do rejestru.
15.  Organ prowadzący rejestr udostępnia dane zgromadzone w rejestrach, o których mowa w ust. 11 i 13, na swoich stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej.
16.  Organ właściwy do nadania uprawnień, o których mowa w ust. 3 lub 5, cofa te uprawnienia osobie je posiadającej w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:
1) utraty przez tę osobę pełnej zdolności do czynności prawnych;
2) stwierdzenia w wyniku kontroli, o której mowa w art. 63 ust. 1, niewykonywania albo nienależytego wykonywania obowiązków określonych w ustawie lub w przepisach wydanych na jej podstawie.
86 Art. 7 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
87 Art. 7 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
88 Art. 7 ust. 1b dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
89 Art. 7 ust. 1c dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
90 Art. 7 ust. 1d dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
91 Art. 7 ust. 1e dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
92 Art. 7 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
93 Art. 7 ust. 2b dodany przez art. 1 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
94 Art. 7 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
95 Art. 7 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
96 Art. 7 ust. 5a dodany przez art. 1 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
97 Art. 7 ust. 6 pkt 3 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. f tiret pierwsze ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
98 Art. 7 ust. 6 pkt 5 zmieniony przez art. 1 pkt 9 lit. f tiret drugie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
99 Art. 7 ust. 6a dodany przez art. 1 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
100 Art. 7 ust. 6b dodany przez art. 1 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
101 Art. 7 ust. 7a dodany przez art. 1 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
102 Art. 7 ust. 7b dodany przez art. 1 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
103 Art. 7 ust. 7c dodany przez art. 1 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
104 Art. 7 ust. 7d dodany przez art. 1 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
105 Art. 7 ust. 7e dodany przez art. 1 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
106 Art. 7 ust. 7f dodany przez art. 1 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
107 Art. 7 ust. 7g dodany przez art. 1 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
108 Art. 7 ust. 7h dodany przez art. 1 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
109 Art. 7 ust. 7i dodany przez art. 1 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
110 Art. 7 ust. 7j dodany przez art. 1 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
111 Art. 7 ust. 7k dodany przez art. 1 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
112 Art. 7 ust. 14a dodany przez art. 1 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
113 Art. 7 ust. 14b dodany przez art. 1 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.
114 Art. 7 ust. 14c dodany przez art. 1 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1593) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 września 2019 r.